Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V tomto dokumentu jsou přehledně uvedeny informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti ONYX Projekt s.r.o., IČ: 24256447, se sídlem Na kozině 1/1, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 197989, která je provozovatelem Hotelu Grunt (dále jen „Hotel Grunt“).

Níže najdete odpovědi zejména na tyto otázky.

 • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
 • Za jakým účelem Hotel Grunt osobní údaje zpracovává?
 • Jaké osobní údaje Hotel Grunt zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
 • Odkud Hotel Grunt získává osobní údaje?
 • Komu dále Hotel Grunt osobní údaje předává?
 • Jak se dozvíte, že Hotel Grunt zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

Hotel Grunt přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Můžete se obrátit přímo na Hotel Grunt jakožto na správce osobních údajů.

Doručovací adresa:  Linhartova 1256, 293 06 Kosmonosy

E-mail: osobniudaje@hotel-grunt.com

Veškeré kontaktní údaje naleznete na našich internetových stránkách na tomto odkazu.

2. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

 1. Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.
 2. Pokud se ubytujete v Hotelu Grunt, potřebujeme znát Vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, na základě které Vám poskytneme naše služby. Tyto údaje potřebujeme znát i v případě, kdy si u nás ubytování rezervujete.
 3. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
 4. Dle zákona máme povinnost předávat vybrané osobní údaje o ubytování cizinců Policii České republiky a tyto údaje dále evidovat. Obdobně máme povinnost předávat osobní údaje obci za účelem úhrady rekreačního a lázeňského poplatku a tyto údaje evidovat.
 5. Abychom posílili zabezpečení majetku Hotelu Grunt i našich hostů, monitorujeme bezpečnostním kamerovým systémem některé prostory Hotelu Grunt, a to parkoviště, recepci, [].
 6. V některých případech může dojít ke zpracování osobních údajů pro účely uplatnění a vymáhání nároků Hotelu Grunt.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. O našich hostech zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti) a kontaktní údaje (telefonní číslo anebo e-mailovou adresu).
 2. V případě cizinců zpracováváme v souladu se zákonem o pobytu cizinců i další údaje (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza a trvalé bydliště v zahraničí).
 3. Zpracováváme dále údaje o pobytu našich hostů, zejména tedy dobu pobytu.
 4. Na základě bezpečnostního monitoringu může dojít k zpracování fyzické podoby na kamerovém záznamu. Záznam je pořizován bez zvuku, rozlišení záznamu je záměrně omezené. Záznam je zabezpečen proti neoprávněnému přístupu a v krátkých časových intervalech pravidelně likvidován.
 5. Veškeré osobní údaje získáváme přímo od dotčených osob. Výjimkou jsou údaje z kamerového záznamu a případy, kdy údaje o hostech získáváme z rezervačních systémů provozovaných osobami, které jsme k tomu pověřili.

4. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme pouze na základě zákonem daného důvodu.

 1. Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění příslušné smlouvy, nejčastěji tedy smlouvy, na základě které poskytuje Hotel Grunt služby svým hostům. Může se ale stejně tak jednat o jiné smlouvy, které Hotel Grunt uzavírá například se svými dodavateli.
 2. V případech, kdy osobní údaje, které se týkají ubytování našich hostů, a zejména cizinců, předáváme Policii České republiky anebo obci, zákonným důvodem pro takové zpracování osobních údajů je splnění povinnosti, která je Hotelu Grunt uložena zákonem.
 3. V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zaslání newsletteru nebo v případech, kdy Hotel Grunt uplatňuje a vymáhá své nároky. O oprávněný zájem Hotelu Grunt se jedná i v případě monitoringu bezpečnostními kamerami.

V žádném z uvedených případů nepotřebujeme ke zpracování souhlas dotčené osoby.

5. Komu dále osobní údaje předáváme?

 1. V některých případech může dojít k předání osobních údajů osobě, která pro Hotel Grunt zpracovává účetní agendu.
 2. Může též dojít k předání záznamů z bezpečnostních kamer např. orgánům veřejné moci a eventuálně též osobě, která pro Hotel Grunt zajišťuje servis bezpečnostního kamerového systému.
 3. Zajištěním rezervací ubytování Hotel Grunt pověřil jiné osoby, které provozují různé rezervační systémy, včetně rezervačního systému na internetových stránkách Hotelu Grunt. Provozovatelé rezervačních systémů zpracovávájí osobní údaje našich hostů pro Hotel Grunt a nejsou bez našeho souhlasu nebo pokynu oprávněni zpracovváat tyto údaje za žádným jiným účelem ani žádným jiným způsobem. Upozorňujeme však, že jiná situace může nastat, pokud jste se s provozovatelem rezervačního systému dohodli jinak, zejména v případech, kdy jste se u provozovatele rezervačního systému zaregistrovali.

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem, bez našeho pokynu a ani je předávat jakékoli další osobě bez našeho souhlasu nebo pokynu.

6. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné jiné země, natož do země mimo Evropskou unii (respektive mimo Evropský hospodářský prostor), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice České republiky ani nemáme v úmyslu.

Jedinou výjimkou je situace, kdy údaje jsou zpracovávány provozovatelem rezervačního systému, který ukládá data na server umístěný v jiné zemi. V žádném případě však nejsou tímto způsobem osobní údaje předávány do jiné země, ve které by nebyla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

7. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

8. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

 1. Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
 2. Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 3. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který byly údaje zpracovávány, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem Hotelu Grunt převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
 4. Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.
 5. Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

9. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte v těchto případech.

 1. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Hotel Grunt provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže prokážeme, že náš oprávněný zájem převyšuje Váš.
 2. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

10. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše údaje?

Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (nejčastěji tedy ze smlouvy, na základě které Vám Hotel Grunt poskytl své služby) a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. archivace účetních dokladů.

O ubytování cizinců jsme dle zákona povinni vést evidenci po dobu šesti let od posledního zápisu do evidence.

O ubytování osob za účelem rekreačního či lázeňského pobytu jsme taktéž povinni vést evidenci po dobu šesti let od posledního zápisu do evidence.

V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání Vašeho souhlasu či na trvání našeho oprávněného zájmu.

Záznamy z bezpečnostních kamer likvidujeme pravidelně v přiměřené době několika dní.

V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu, pravidelně likvidujeme.

11. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že Hotel Grunt při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Informace pro uchazeče o zaměstnání

V případě, že se ucházíte o práci u Hotelu Grunt, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem obsazení pracovní pozice.

Potřebujeme posoudit relevantní informace (obsažené zejména ve Vašem životopisu a dále Vámi sdělené), abychom vyhodnotili, zda jste vhodným kandidátem na obsazení nabízené pracovní pozice.

V tomto případě nepředáváme Vaše osobní údaje žádné jiné osobě. Některé Vaše osobní údaje (jméno, datum narození a bydliště) však mohou být předávány příslušným orgánům veřejné moci (tedy příslušným ministerstvům a úřadům), např. je-li ze strany pracovního úřadu třeba ověřit skutečnost, že jste se ucházel/a o zaměstnání u Hotelu Grunt.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. do doby než bude uspokojivě obsazena pracovní pozice, o kterou se ucházíte. Následně Vámi poskytnuté údaje zlikvidujeme.

13. Informace pro jiné fyzické osoby, jejichž osobní zpracovává Hotel Grunt

Hotel Grunt zpracovává údaje také jiných fyzických osob, typicky se jedná o osoby spolupracující s Hotelem Grunt, obchodní partnery, odběratele, dodavatele apod.

I u těchto osob dochází ke zpracování jejich osobních údajů, a to nejčastěji pro účely uzavření a plnění příslušné smlouvy (bez ohledu na to, zda je smlouva uzavřena písemně či jen ústně). V těchto případech dochází ke zpracování pouze základních identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů souvisejících s plněním smlouvy.

O zpracování osobních údajů těchto osob platí výše uvedené obdobně.

*****

Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na tomto odkazu.